Tên đăng nhập

k2

Họ và tên

k2nopro

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-12 7:17:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500