#622. 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 5

Cho 3 điểm A, B, C trong không gian ba chiều. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC .

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa T (1 ≤ T ≤ 10^4) tương ứng với số bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm 9 số nguyên:

  • 3 số nguyên đầu tiên x_A, y_A, z_A tương ứng với tọa độ điểm A ;
  • 3 số nguyên tiếp theo x_B, y_B, z_B tương ứng với tọa độ điểm B ;
  • 3 số nguyên cuối cùng x_C, y_C, z_C tương ứng với tọa độ điểm C .

Dữ liệu ra:

  • In ra T dòng, mỗi dòng tương ứng với khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC , làm tròn chính xác đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 3 0 1 -1 0 10 100 0
3 0 -1 -5 5 2 1 1 3

Dữ liệu ra:

0.64
4.28

Giới hạn:

Dữ liệu đầu vào đảm bảo tọa độ không vượt quá |10^9| , hai điểm B C không trùng nhau.

  • Subtask \#1 (50\%): Dữ liệu đảm bảo z_A = 0, z_B = 0, z_C = 0 .
  • Subtask \#2 (50\%): Không có ràng buộc gì thêm.