#445. DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hôm nay Bờm đến thăm nhà A Phủ, A Phủ ở nhà sàn, để lên nhà A Phủ phải đi bằng cầu thang. Cầu thang nhà A Phủ có N bậc, trong đó có K bậc đã bị mục nên không thể bước lên được (nhà A Phủ rất nghèo, từ ngày cấm trồng cây anh túc thì nhà A Phủ sống rất khó khăn). Chú ý: Bậc thứ N là sàn nhà A Phủ, bậc này không bị hỏng. Do đi đường mệt nên Bờm chỉ còn sức để có thể bước mỗi lần một hoặc tối đa hai bậc thang mà thôi. Vừa định bước lên cầu thang thì Bờm chợt nầy ra một câu hỏi: Có bao nhiêu cách bước từ sân lên nhà A Phủ? Các em hãy tính giúp Bờm nhé.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N K cách nhau bởi một dấu cách;
  • Dòng thứ hai chứa K số nguyên dương b_1, b_2, …, b_K là chỉ số các bậc thang bị hỏng, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số cách bước lên nhà A Phủ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 1
2
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
Cầu thang nhà A Phủ

Bờm có thể bước như sau: 1→3→4→5 hoặc 1→3→5 , do đó có 2 cách.

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 2000; 0 ≤ K ≤ N; 1 ≤ b_i < N (Kết quả là một số có không quá 250 chữ số).