#248. PHU - Đoạn phủ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho N đoạn thẳng trên trục số với các điểm đầu x_i và độ dài d_i . Tính tổng độ dài trên trục số bị phủ bởi N đoạn trên?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N\ (0< N≤10000) ;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên x_i d_i . Các số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. (|x_i|≤10^9, 0< d_i≤10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là tổng độ dài phủ trên trục Ox bởi N đoạn trên.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
-5 10
0 6
-100 10
Dữ liệu ra:
21