Tên đăng nhập

trandaihao55555

Họ và tên

Trần Đại Hào

Email

trandaihao1111333@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 12:36:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500