#850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đồ thị dạng cây gồm N đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến N , đỉnh 1 là gốc cây, mỗi đỉnh i được gán một số nguyên dương a_i , hỏi đường đi có tổng các số ghi trên các đỉnh từ gốc cây xuống một đỉnh bất kì lớn nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số N là số đỉnh của đồ thị;
  • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_N là các số được gán với các đỉnh theo thứ tự;
  • Dòng tiếp theo có N số p_1, p_2, \ldots, p_N cho biết cha của đỉnh i p_i với 0\le p_i \le N ( p_1=0 vì đỉnh 1 là gốc cây).

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là tổng lớn nhất của đường đi tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

14
3 2 1 10 1 3 9 1 5 3 4 5 9 8
0 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 7 7

Dữ liệu ra:

22

Giới hạn:

  • N \le 2\times 10^5; a_i \le 10^9 .