Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SUMMAX11.in SUMMAX11.out
SUMMAX12.in SUMMAX12.out
SUMMAX13.in SUMMAX13.out
SUMMAX14.in SUMMAX14.out
SUMMAX15.in SUMMAX15.out
SUMMAX16.in SUMMAX16.out
SUMMAX17.in SUMMAX17.out
SUMMAX18.in SUMMAX18.out
SUMMAX19.in SUMMAX19.out
SUMMAX110.in SUMMAX110.out
SUMMAX111.in SUMMAX111.out
SUMMAX112.in SUMMAX112.out
SUMMAX113.in SUMMAX113.out
SUMMAX114.in SUMMAX114.out
SUMMAX115.in SUMMAX115.out
SUMMAX116.in SUMMAX116.out
SUMMAX117.in SUMMAX117.out
SUMMAX118.in SUMMAX118.out
SUMMAX119.in SUMMAX119.out
SUMMAX120.in SUMMAX120.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
SUMMAX11.in 44 B
SUMMAX11.out 6 B
SUMMAX110.in 8 K
SUMMAX110.out 6 B
SUMMAX111.in 102 K
SUMMAX111.out 7 B
SUMMAX112.in 311 K
SUMMAX112.out 7 B
SUMMAX113.in 527 K
SUMMAX113.out 7 B
SUMMAX114.in 744 K
SUMMAX114.out 7 B
SUMMAX115.in 961 K
SUMMAX115.out 7 B
SUMMAX116.in 1 M
SUMMAX116.out 7 B
SUMMAX117.in 1 M
SUMMAX117.out 7 B
SUMMAX118.in 2 M
SUMMAX118.out 7 B
SUMMAX119.in 2 M
SUMMAX119.out 7 B
SUMMAX12.in 899 B
SUMMAX12.out 6 B
SUMMAX120.in 2 M
SUMMAX120.out 7 B
SUMMAX13.in 2 K
SUMMAX13.out 6 B
SUMMAX14.in 3 K
SUMMAX14.out 6 B
SUMMAX15.in 4 K
SUMMAX15.out 6 B
SUMMAX16.in 5 K
SUMMAX16.out 6 B
SUMMAX17.in 5 K
SUMMAX17.out 6 B
SUMMAX18.in 6 K
SUMMAX18.out 6 B
SUMMAX19.in 7 K
SUMMAX19.out 6 B