Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#77627 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 462 ms 6652 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-03-15 13:12:00
#118844 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 468 ms 8188 K C++ 17 / 498 B N02 2023-12-21 18:03:08
#66349 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 486 ms 6596 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-25 13:32:50
#79131 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 500 ms 7508 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-03-27 14:50:32
#72158 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 526 ms 7932 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:26:02
#100605 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 543 ms 9216 K C++ 17 / 1 K Vux Quooc Long 2022-11-10 8:58:08
#53817 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 555 ms 7876 K C++ 17 / 976 B Phạm Thế Phong 2021-10-29 14:04:31
#72959 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 556 ms 9980 K C++ / 812 B Hà Thu Hà 2022-02-14 1:51:04
#86528 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 567 ms 7756 K C++ 17 / 553 B Hiếu 2022-06-26 6:17:23
#72955 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 620 ms 17876 K C++ 17 / 4 K lmqzzz 2022-02-14 1:28:45
#92793 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 1603 ms 7388 K C++ 17 / 479 B Nguyen Phuoc An 2022-09-30 6:03:51
#92748 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 1629 ms 7764 K C++ 11 / 884 B Cao Chí Hiếu 2022-09-29 16:09:26
#72957 #850. SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất Accepted 100 1661 ms 8044 K C++ 17 / 796 B Trịnh Nhật Hưng 2022-02-14 1:33:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: