Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 8 31 25.81%
694 FAREWELL - Chia tay 10 17 58.82%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 2 3 66.67%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 2 2 100.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 2 4 50.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 2 2 100.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 6 11 54.55%
855 COLORING - Tô màu cho cây 2 5 40.00%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 3 7 42.86%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 1 3 33.33%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 0.00%
865 LCA - Cha chung gần nhất 6 6 100.00%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 0.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 0.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 2 2 100.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 7 14 50.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 1 2 50.00%