Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 44 123 35.77%
694 FAREWELL - Chia tay 16 23 69.57%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 22 29 75.86%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 23 43 53.49%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 18 27 66.67%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 22 45.45%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 18 26 69.23%
855 COLORING - Tô màu cho cây 7 10 70.00%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 7 12 58.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 8 16 50.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 3 16 18.75%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 7 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 3 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 8 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 3 14 21.43%
865 LCA - Cha chung gần nhất 33 64 51.56%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 13 39 33.33%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 2 2 100.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 9 77.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 10 22 45.45%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 3 5 60.00%