Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 28 76 36.84%
694 FAREWELL - Chia tay 14 21 66.67%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 13 18 72.22%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 12 19 63.16%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 11 15 73.33%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 10 70.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 5 8 62.50%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 3 6 50.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
865 LCA - Cha chung gần nhất 13 16 81.25%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 4 17 23.53%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 0.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 4 4 100.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 3 66.67%