Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 32 92 34.78%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 22 29 75.86%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 19 31 61.29%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 18 23 78.26%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 18 55.56%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 15 24 62.50%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 7 11 63.64%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 8 17 47.06%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 2 7 28.57%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 4 17 23.53%
865 LCA - Cha chung gần nhất 38 63 60.32%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 14 32 43.75%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 2 2 100.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 10 23 43.48%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%