Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%