Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 11 27 40.74%