Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 8 15 53.33%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%