#859. COOKIES - Bánh quy

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một trò chơi ăn bánh quy như sau: Có hai người chơi, chơi luôn phiên nhau. Có một cây gồm N đỉnh, tại mỗi đỉnh v có đặt số bánh x[v] , thời gian để ăn hết một cái bánh tại đây là t[v] , thời gian để di chuyển từ đỉnh cha đến nó hoặc ngược lại là L[v] , người chơi A đi trước và cố gắng ăn được càng nhiều bánh càng tốt và quay trở lại gốc 1 bằng đường cũ nhưng không được sau thời điểm T định sẵn. Người chơi B đi sau và cố gắng ngăn người A ăn được nhiều bánh bằng cách cắt đường đi từ vị trí đỉnh v người A đang đứng đến đỉnh con của v . Trò chơi sẽ kết thúc khi người A đi xuống đỉnh lá của cây. Lúc đó người A có thể ăn thêm bánh khi quay trở lại gốc của cây theo đường cũ nếu còn thời gian.

Trong trường hợp cả A và B đều chơi tối ưu, thì A có thể ăn được nhiều nhất bao nhiêu cái bánh?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số N T ;
  • Dòng thứ hai chứa N số x_1, x_2, \ldots, x_N ;
  • Dòng thứ ba chứa N số t_1, t_2,\dots, t_N ;
  • Dòng thứ tư chứa N - 1 số p_2, p_3, \ldots, p_N có nghĩa là có cạnh nối trực tiếp đỉnh i đến p_i (1\le p_i \le N) ;
  • Dòng thứ năm chứa N - 1 số L_2, L_3, \ldots, L_N là thời gian di duyển từ đỉnh 2, 3, \ldots, N đến đỉnh cha của nó và ngược lại.

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là số bánh nhiều nhất mà A có thể ăn được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

5 26
1 5 1 7 7
1 3 2 2 2
1 1 2 2
1 1 0 0

Dữ liệu ra:

11

Giải thích:

Người A sẽ đi theo đường 1\to 2\to 4 nếu bị người B chặt cạnh 2-5 , hoặc 1\to 2\to 5 nếu bị người B chặt cạnh 2-4 .

Giới hạn:

  • 1 \le N, Q \le 10^5, 1\le T\le 10^{18}, 1\le x_i, t_i, L_i \le 10^6 .