Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
COOKIES1.in COOKIES1.out
COOKIES2.in COOKIES2.out
COOKIES3.in COOKIES3.out
COOKIES4.in COOKIES4.out
COOKIES5.in COOKIES5.out
COOKIES6.in COOKIES6.out
COOKIES7.in COOKIES7.out
COOKIES8.in COOKIES8.out
COOKIES9.in COOKIES9.out
COOKIES10.in COOKIES10.out
COOKIES11.in COOKIES11.out
COOKIES12.in COOKIES12.out
COOKIES13.in COOKIES13.out
COOKIES14.in COOKIES14.out
COOKIES15.in COOKIES15.out
COOKIES16.in COOKIES16.out
COOKIES17.in COOKIES17.out
COOKIES18.in COOKIES18.out
COOKIES19.in COOKIES19.out
COOKIES20.in COOKIES20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
COOKIES1.in 79 B
COOKIES1.out 2 B
COOKIES10.in 2 M
COOKIES10.out 3 B
COOKIES11.in 2 M
COOKIES11.out 3 B
COOKIES12.in 2 M
COOKIES12.out 3 B
COOKIES13.in 1 M
COOKIES13.out 3 B
COOKIES14.in 1 M
COOKIES14.out 3 B
COOKIES15.in 1 M
COOKIES15.out 3 B
COOKIES16.in 232 K
COOKIES16.out 3 B
COOKIES17.in 674 K
COOKIES17.out 3 B
COOKIES18.in 1 M
COOKIES18.out 3 B
COOKIES19.in 2 M
COOKIES19.out 3 B
COOKIES2.in 87 B
COOKIES2.out 2 B
COOKIES20.in 2 M
COOKIES20.out 3 B
COOKIES3.in 80 B
COOKIES3.out 1 B
COOKIES4.in 2 K
COOKIES4.out 3 B
COOKIES5.in 4 K
COOKIES5.out 3 B
COOKIES6.in 7 K
COOKIES6.out 3 B
COOKIES7.in 9 K
COOKIES7.out 3 B
COOKIES8.in 11 K
COOKIES8.out 3 B
COOKIES9.in 15 K
COOKIES9.out 2 B