Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 35 94 37.23%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 44 65 67.69%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 64 109 58.72%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%