Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 35 95 36.84%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 66 68.18%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 65 110 59.09%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%