#5084. MAXPALIN - Xâu đối xứng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xâu đối xứng là xâu có độ dài ít nhất bằng 1 và không thay đổi khi đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Cho một xâu ký tự S (chỉ gồm các chữ cái in thường). Hãy tìm một xâu con liên tiếp đối xứng dài nhất của S .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 5000) là độ dài của xâu S ;
  • Dòng thứ hai chứa xâu S , chỉ gồm các chữ cái in thường.

Kết quả:

  • Đưa ra độ dài của xâu con liên tiếp đối xứng dài nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu:

32
fhjabgthettiyryittehtgbayutuyioe

Kết quả:

21