#1029. GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2

Bộ nhớ: 512 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
-3 -1 -2 0 5 -1 0
0 -3 2 4 0 5 -2
1 1 1 1 1 1 1
Dữ liệu ra:
36