#1220. MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 2

Cho dãy số nguyên 𝐴 = (𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛) . Với số nguyên 𝑥 , định nghĩa khoảng cách từ 𝑥 tới dãy 𝐴 là:

\mathop {\min }\limits_{i = 1,2,...,n} \left| {x - {a_i}} \right|

Yêu cầu: Tìm số nguyên 𝑥 ∈ [𝐿, 𝑅] sao cho khoảng cách từ 𝑥 tới dãy 𝐴 là lớn nhất. Nếu có nhiều giá trị 𝑥 có cùng khoảng cách tới 𝐴 và đều là lớn nhất, cần chỉ ra giá trị 𝑥 lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên 𝑛, 𝐿, 𝑅\ (1 ≤ 𝑛 ≤ 10^5; −2^{63} ≤ 𝐿 ≤ 𝑅 < 2^{63}) ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛\ (∀𝑖: −2^{63} ≤ 𝑎_𝑖 < 2^{63}) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là giá trị số 𝑥 tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 3 8
2 4 6 8
Dữ liệu ra:
7