#1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một gameshow truyền hình được ưa thích gần đây như sau: Có n cửa cần vượt qua, tại mỗi cửa người chơi sẽ nhận được (hoặc mất) một số tiền tương ứng với cửa đó. Tuy nhiên người chơi có thể trả k × T đồng để bỏ qua k cửa. Để vượt qua n của này, người chơi phải bắt đầu từ cửa thứ nhất và kết thúc tại của thứ n mà trên đường đi của mình không khi nào bị âm tiền. Ban đầu người chơi rỗng túi (có 0 đồng).

Yêu cầu: Bạn hãy kiểm tra xem, với một hệ thống các cửa cho trước thì người chơi có thể vượt qua n của hay không và nếu có thì phải mất ít nhất bao nhiêu bước.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên n T
  • Dòng sau gồm n số nguyên, số thứ i a_i nghĩa là tại cửa thứ i người chơi sẽ nhận được a_i tiền (nếu a_i > 0 , sẽ mất a_i tiền nếu a_i < 0 )

Dữ liệu ra:

  • Nếu có thể qua được thì ghi số bước nhỏ nhất, nếu không qua được thì ghi -1

Giới hạn:

  • Subtask \#1 : n ≤ 20, |a_i| ≤ 100
  • Subtask \#2 : n ≤ 100, |a_i| ≤ 100
  • Subtask \#3 : n ≤ 100, |a_i| ≤ 10^9
  • Subtask \#4 : n ≤ 5000, |a_i| ≤ 10^9

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 100
100
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
1 100
-20
Dữ liệu ra:
-1
Dữ liệu vào:
4 100
120 20 20 20
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
6 100
30 30 30 30 30 30
Dữ liệu ra:
5