Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#61442 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 28 ms 384 K C++ 14 / 2 K ttnl1128 2021-12-07 10:39:53
#88860 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 46 ms 384 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Anh Dũng 2022-08-07 15:57:17
#17728 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 79 ms 488 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-28 9:59:58
#61373 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 149 ms 118820 K C++ 17 / 831 B huu duc 2021-12-07 8:20:29
#115714 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 150 ms 117344 K C++ 17 / 2 K son 2023-01-13 2:40:29
#20506 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 213 ms 196352 K C++ 14 / 1 K MT 2020-12-11 2:37:55
#20510 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 216 ms 196352 K C++ 14 / 2 K Pham Gia Viet Anh 2020-12-11 2:39:12
#81611 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 218 ms 196088 K C++ 17 / 1 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-13 13:15:40
#20519 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 219 ms 196320 K C++ 17 / 2 K Yato 2020-12-11 2:44:47
#20557 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 220 ms 200032 K C++ / 1 K Mlem Mlem 2020-12-11 4:22:34
#115765 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 221 ms 196224 K C++ 17 / 1 K Lê Chí Hưng 2023-01-13 3:24:39
#20583 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 224 ms 196224 K C++ 14 / 2 K acyme_nom 2020-12-11 6:59:15
#61386 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 228 ms 196180 K C++ 11 / 2 K nguyen bang anh 2021-12-07 8:34:50
#20524 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 230 ms 196220 K C++ 17 / 2 K Kujoh 2020-12-11 3:02:49
#61366 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 234 ms 196220 K C++ / 935 B hsos1r 2021-12-07 8:06:25
#17807 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 235 ms 196116 K C++ 14 / 909 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-29 8:44:04
#53433 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 240 ms 196300 K C++ 17 / 1020 B Nguyễn Việt Thắng 2021-10-27 2:31:27
#61747 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 242 ms 196220 K C++ 17 / 924 B Lê Minh Đạt 2021-12-09 8:33:52
#61370 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 261 ms 196160 K C++ / 1 K Wai 2021-12-07 8:12:38
#61371 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 357 ms 196488 K C++ 17 / 1 K kain 2021-12-07 8:13:30
#115751 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 631 ms 196480 K C++ 17 / 3 K Dang Thanh Long 2023-01-13 3:09:02
#115764 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 718 ms 196556 K C++ 17 / 2 K ccccc 2023-01-13 3:22:30
#115759 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 719 ms 196160 K C++ 17 / 4 K CaoWUANGHung 2023-01-13 3:12:51
#115769 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 744 ms 196488 K C++ 17 / 1 K Lê Nguyễn Anh Khoa 2023-01-13 3:46:06
#116005 #1124. GAMESHOW - Trò chơi truyền hình Accepted 100 838 ms 237248 K C++ 14 / 2 K Cho_xin_code 2023-01-15 0:48:22


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: