Tên đăng nhập

sherlockvanh

Họ và tên

Pham Gia Viet Anh

Email

vietanhpg2003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-28 2:39:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500