#1278. WALKING - Chạy bộ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cuộc thi chạy bộ sắp diễn ra trên quãng đường dài l , gồm n thí sinh. Thí sinh thứ i sẽ xuất phát tại thời điểm t_i với vận tốc là v_i . Khi hai người nào đó gặp nhau trên quãng đường chạy thì họ sẽ là bạn của nhau.

Biết rằng không có thí sinh nào xuất phát cùng lúc, và cũng không có thí sinh nào về đích cùng lúc. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra nhóm người gồm nhiều người nhất, sao cho hai người bất kì trong nhóm đều là bạn của nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm hai số l n\ (100≤l≤10000,1≤N≤500) ;
  • N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm cặp số t_i v_i\ (0≤ t_i ≤1000,1≤v_i ≤100) ;

Dữ liệu ra:

  • Gồm một số nguyên duy nhất là số người nhiều nhất của nhóm tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1000 4
1 3
2 1
0 2
3 4
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
1000 4
0 1
2 1
1 1
3 1
Dữ liệu ra:
1

Giới hạn:

  • 44\% N≤250 và kết quả lớn nhất là 16 .