#1028. GRN - Xếp nhóm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

2
1 3 7 5

Dữ liệu ra:

2