Tên đăng nhập

hsos1r

Họ và tên

hsos1r

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-07 8:04:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500