#1048. PRODUCT - Tích lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2016, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5 3
1 2 3 4 5
6 4
-1 -1 -1 -1 0 9
5 3
-1 -1 -1 2 3
Dữ liệu ra:
60
1
3