#1459. TASKSELECT - Làm đề thi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Tại Hải Phòng T11/2020

Ngân hàng câu hỏi của trường SuperKids có 10^9 bài toán đánh số từ 1 tới 10^9 , bài toán thứ 𝑖 có độ khó là 𝑖 . Giáo sư 𝑋 muốn chọn 𝑘 bài toán khác nhau trong số đó để làm một đề thi sao cho tổng độ khó của các bài toán được chọn đúng bằng 𝑛 . Hãy cho biết giáo sư 𝑋 có bao nhiêu cách chọn. (Hai cách chọn được gọi là khác nhau nếu có một bài toán được chọn trong một cách nhưng không được chọn trong cách còn lại).

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương 𝑇 ≤ 10 là số test;
 • 𝑇 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương 𝑘, 𝑛\ (𝑘 ≤ 10; 𝑛 ≤ 10^9) ứng với một test.

Dữ liệu ra:

 • Ứng với mỗi test, ghi ra một số nguyên duy nhất trên một dòng là số dư của kết quả tìm được khi chia cho 1000000007\ (10^9 + 7) .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3 10
2 8
Dữ liệu ra:
4
3
Giải thích:
 • Test 1 :

  • 1 + 2 + 7 = 10 ;
  • 1 + 3 + 6 = 10 ;
  • 1 + 4 + 5 = 10 ;
  • 2 + 3 + 5 = 10 .
 • Test 2 :

  • S1 + 7 = 8$;
  • S2 + 6 = 8$;
  • S3 + 5 = 8$.