Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#16705 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 977 ms 736 K C++ 14 / 2 K Nguyen Van Thang 2020-11-25 10:49:57
#54314 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1343 ms 624 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hải An 2021-11-01 9:27:13
#56453 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1407 ms 1780 K C++ 14 / 2 K hmm 2021-11-10 1:22:26
#71434 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1521 ms 752 K C++ 17 / 2 K acyme_nom 2022-02-08 8:49:07
#71457 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1521 ms 7424 K C++ 14 / 2 K ttnl1128 2022-02-08 9:13:21
#71480 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1544 ms 656 K C++ 17 / 1 K hsos1r 2022-02-08 10:42:07
#71469 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1567 ms 6656 K C++ 17 / 2 K kain 2022-02-08 9:33:49
#71463 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1687 ms 1252 K C++ 11 / 3 K nguyen bang anh 2022-02-08 9:28:15
#71518 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1692 ms 1296 K C++ / 3 K Nguyen Bang Anh 2022-02-08 13:39:22
#16462 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1842 ms 13100 K C++ 14 / 2 K NorWind 2020-11-24 2:42:24
#71437 #1459. TASKSELECT - Làm đề thi Accepted 100 1969 ms 17056 K C++ / 2 K Wai 2022-02-08 8:53:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: