Tên đăng nhập

_poteitou

Họ và tên

hmm

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-02 8:53:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500