#1446. PRODUCT - Tích lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Hải Phòng T11/2020

Cho dãy 𝐴 gồm n số nguyên 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛 và một số nguyên dương 𝑘 ≤ 𝑛 .

Yêu cầu: Hãy chọn ra trong dãy này đúng 𝑘 phần tử sao cho tích của 𝑘 phần tử này lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số 𝑇 là số test;
  • 𝑇 nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm gồm 2 dòng ứng với một test:
    • Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑘\ (1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 ≤ 10^5) ;
    • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛\ (∀𝑖: |𝑎_𝑖| ≤ 10^9) ;

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách, số lượng các số trong dữ liệu vào không quá 2\times 10^5 ;

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test ghi ra một số nguyên duy nhất trên một dòng là số dư của tích 𝑘 phần tử được chọn khi chia cho 123456789 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5 3
1 2 3 4 5
6 4
-1 -1 -1 -1 0 9
5 3
-1 -1 -1 2 3
Dữ liệu ra:
60
1
3