#1378. TMACHINE - Cỗ máy thời gian

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Đề thi chọn đội tuyển HSGQG - Đà Lạt - Năm 2019-2020

Với cỗ máy thời gian mà Doremon để lại, Nobita lên kế hoạch đi tìm Doremon. Xét không gian gồm n thập kỉ, Nobita có thể di chuyển tức thời từ thập kỉ 𝑖\ (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) đến thập kỉ j\ (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) với |𝑖 − 𝑗| ≤ 𝐶 trong đó C là khả năng dịch chuyển của cỗ máy thời gian. Nếu ở thập kỉ i , Nobita sẽ phải ở lại đó 𝑌_𝑖 năm.

Yêu cầu: Cho S là thập kỉ hiện tại của Nobita và T là thập kỉ mà Nobita cần đến (1 ≤ 𝑆, 𝑇 ≤ 𝑛) , hãy tính tổng thời gian tối thiểu để di chuyển từ thập kỉ S đến thập kỉ T .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên 𝑛, 𝑄\ (𝑛 ≤ 1000) ;
  • Dòng thứ hai là một xâu Y độ dài n , chỉ gồm các kí tự số từ 0 đến 9, trong đó 𝑌_𝑖 là kí tự số mô tả số năm mà Nobia phải ở lại thập kỉ i ;
  • Q dòng sau, mỗi dòng chứa ba số nguyên 𝑆, 𝑇, 𝐶 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra Q dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho câu hỏi tương ứng ở dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2
13131
1 5 2
4 1 2
Dữ liệu ra:
3
5

Giới hạn:

  • Subtask \#1: 30\% số điểm của bài có 𝑄 ≤ 10^2 ;
  • Subtask \#2: 40\% số điểm của bài có 10^2< 𝑄 ≤ 10^4 ;
  • Subtask \#3: 30\% số điểm của bài có 10^4< 𝑄 ≤ 10^5 .