Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 19 36.84%
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%
1379 MANSION - Biệt thự 8 22 36.36%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 23 85 27.06%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 14 46 30.43%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%