#1382. BTSUBSEQ - Dãy con đẹp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dãy con của một dãy cho trước thu được bằng cách giữ nguyên thứ tự và xóa một số phần từ của dãy đó.

Cho hai dãy số nguyên a_1, a_2,…,a_n b_1, b_2,…,b_m . Dãy c_1, c_2,…,c_k được gọi là đẹp nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:

 • k lẻ;
 • c_{2×j-1}<c_{2×j} c_{2×j+1} < c_{2×j} với ∀j:1< 2×j < k ;
 • c_1, c_2,…,c_k là dãy con của dãy a_1, a_2,…,a_n ;
 • c_1, c_2,…,c_k là dãy con của dãy b_1, b_2,…,b_m .

Yêu cầu: Tìm độ dài lớn nhất của dãy con đẹp và số lượng dãy con đẹp khác nhau có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤10000) ;
 • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (1≤a_i≤20000,i=1..n) ;
 • Dòng thứ ba chứa số nguyên dương m\ (1≤m≤10000) ;
 • Dòng cuối ghi m số nguyên b_1,b_2,…,b_m\ (1≤b_i≤20000,i=1..m) .

Dữ liệu ra:

 • Ghi một dòng gồm hai số là độ dài lớn nhất của dãy con đẹp và số lượng dãy con đẹp khác nhau có độ dài lớn nhất theo modulo 10^9+9 . Trong trường hợp không có câu trả lời, dữ liệu in ra hai số 0\ 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
1 5 3 4 2 5 2
5
1 3 5 4 2
Dữ liệu ra:
3 6

Chú ý: Thí sinh được một nửa số điểm của mỗi test nếu trả lời đúng một trong hai đáp số của test đó.

Giới hạn:

 • 25\% tổng số điểm có 1≤n≤20,1≤m≤10 ;
 • 25\% tổng số điểm tiếp theo có 1≤n≤1000,1≤m≤20 ;
 • 25\% tổng số điểm tiếp theo có 1≤n,m≤500 ;
 • 25\% tổng số điểm còn lại có 1≤n,m≤10^4 .