Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 21 75 28.00%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 13 39 33.33%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%