#1381. QTREE - Truy vấn trên đồ thị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đồ thị vô hướng liên thông gồm n đỉnh và n-1 cạnh. Cạnh thứ i nối đỉnh u_i với đỉnh v_i có độ dài w_i . Cho Q truy vấn thuộc một trong hai loại:

 • 1\ x\ y : In độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh x đến đỉnh y ;
 • 2\ x\ y\ k : In đỉnh thứ k trên đường đi ngắn nhất từ x đến y .

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn, tìm kết quả tương ứng.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa hai số n,Q\ (1≤n,Q≤10^5) ;
 • n-1 dòng sau, dòng thứ i\ (1≤i≤n-1) chứa ba số nguyên u_i,v_i,w_i\ (1≤u_i,v_i,≤n,1≤w_i≤10^6) ;
 • Q dòng cuối, mỗi dòng chứa thông tin một truy vấn thuộc một trong hai loại ở trên.

Dữ liệu đảm bảo truy vấn loại 2 tồn tại đáp số.

Dữ liệu ra:

 • Tương ứng với mỗi truy vấn, ghi kết quả tìm được trên một hàng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 2
1 2 1
2 4 1
2 5 2
1 3 1
3 6 2
1 4 6
2 4 6 4
Dữ liệu ra:
5
3

Giới hạn:

 • Subtask \#1: 30\% tổng số điểm có n≤1000,Q≤10 ;
 • Subtask \#2: 30\% tổng số điểm tiếp theo có n,Q≤10^5 và tất cả các truy vấn là loại 1 ;
 • Subtask \#3: 40\% tổng số điểm còn lại không có ràng buộc gì thêm.