Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
BTSUBSEQ1.in BTSUBSEQ1.out
BTSUBSEQ1.in BTSUBSEQ1.out
BTSUBSEQ2.in BTSUBSEQ2.out
BTSUBSEQ2.in BTSUBSEQ2.out
BTSUBSEQ3.in BTSUBSEQ3.out
BTSUBSEQ3.in BTSUBSEQ3.out
BTSUBSEQ4.in BTSUBSEQ4.out
BTSUBSEQ4.in BTSUBSEQ4.out
BTSUBSEQ5.in BTSUBSEQ5.out
BTSUBSEQ5.in BTSUBSEQ5.out
BTSUBSEQ6.in BTSUBSEQ6.out
BTSUBSEQ6.in BTSUBSEQ6.out
BTSUBSEQ7.in BTSUBSEQ7.out
BTSUBSEQ7.in BTSUBSEQ7.out
BTSUBSEQ_1.in BTSUBSEQ_1.out
BTSUBSEQ_1.in BTSUBSEQ_1.out
BTSUBSEQ_10.in BTSUBSEQ_10.out
BTSUBSEQ_10.in BTSUBSEQ_10.out
BTSUBSEQ_100.in BTSUBSEQ_100.out
BTSUBSEQ_100.in BTSUBSEQ_100.out
BTSUBSEQ_101.in BTSUBSEQ_101.out
BTSUBSEQ_101.in BTSUBSEQ_101.out
BTSUBSEQ_102.in BTSUBSEQ_102.out
BTSUBSEQ_102.in BTSUBSEQ_102.out
BTSUBSEQ_103.in BTSUBSEQ_103.out
BTSUBSEQ_103.in BTSUBSEQ_103.out
BTSUBSEQ_104.in BTSUBSEQ_104.out
BTSUBSEQ_104.in BTSUBSEQ_104.out
BTSUBSEQ_105.in BTSUBSEQ_105.out
BTSUBSEQ_105.in BTSUBSEQ_105.out
BTSUBSEQ_106.in BTSUBSEQ_106.out
BTSUBSEQ_106.in BTSUBSEQ_106.out
BTSUBSEQ_107.in BTSUBSEQ_107.out
BTSUBSEQ_107.in BTSUBSEQ_107.out
BTSUBSEQ_108.in BTSUBSEQ_108.out
BTSUBSEQ_108.in BTSUBSEQ_108.out
BTSUBSEQ_109.in BTSUBSEQ_109.out
BTSUBSEQ_109.in BTSUBSEQ_109.out
BTSUBSEQ_11.in BTSUBSEQ_11.out
BTSUBSEQ_11.in BTSUBSEQ_11.out
BTSUBSEQ_110.in BTSUBSEQ_110.out
BTSUBSEQ_110.in BTSUBSEQ_110.out
BTSUBSEQ_111.in BTSUBSEQ_111.out
BTSUBSEQ_111.in BTSUBSEQ_111.out
BTSUBSEQ_112.in BTSUBSEQ_112.out
BTSUBSEQ_112.in BTSUBSEQ_112.out
BTSUBSEQ_12.in BTSUBSEQ_12.out
BTSUBSEQ_12.in BTSUBSEQ_12.out
BTSUBSEQ_13.in BTSUBSEQ_13.out
BTSUBSEQ_13.in BTSUBSEQ_13.out
BTSUBSEQ_14.in BTSUBSEQ_14.out
BTSUBSEQ_14.in BTSUBSEQ_14.out
BTSUBSEQ_15.in BTSUBSEQ_15.out
BTSUBSEQ_15.in BTSUBSEQ_15.out
BTSUBSEQ_16.in BTSUBSEQ_16.out
BTSUBSEQ_16.in BTSUBSEQ_16.out
BTSUBSEQ_17.in BTSUBSEQ_17.out
BTSUBSEQ_17.in BTSUBSEQ_17.out
BTSUBSEQ_18.in BTSUBSEQ_18.out
BTSUBSEQ_18.in BTSUBSEQ_18.out
BTSUBSEQ_19.in BTSUBSEQ_19.out
BTSUBSEQ_19.in BTSUBSEQ_19.out
BTSUBSEQ_2.in BTSUBSEQ_2.out
BTSUBSEQ_2.in BTSUBSEQ_2.out
BTSUBSEQ_20.in BTSUBSEQ_20.out
BTSUBSEQ_20.in BTSUBSEQ_20.out
BTSUBSEQ_21.in BTSUBSEQ_21.out
BTSUBSEQ_21.in BTSUBSEQ_21.out
BTSUBSEQ_22.in BTSUBSEQ_22.out
BTSUBSEQ_22.in BTSUBSEQ_22.out
BTSUBSEQ_23.in BTSUBSEQ_23.out
BTSUBSEQ_23.in BTSUBSEQ_23.out
BTSUBSEQ_24.in BTSUBSEQ_24.out
BTSUBSEQ_24.in BTSUBSEQ_24.out
BTSUBSEQ_25.in BTSUBSEQ_25.out
BTSUBSEQ_25.in BTSUBSEQ_25.out
BTSUBSEQ_26.in BTSUBSEQ_26.out
BTSUBSEQ_26.in BTSUBSEQ_26.out
BTSUBSEQ_27.in BTSUBSEQ_27.out
BTSUBSEQ_27.in BTSUBSEQ_27.out
BTSUBSEQ_28.in BTSUBSEQ_28.out
BTSUBSEQ_28.in BTSUBSEQ_28.out
BTSUBSEQ_29.in BTSUBSEQ_29.out
BTSUBSEQ_29.in BTSUBSEQ_29.out
BTSUBSEQ_3.in BTSUBSEQ_3.out
BTSUBSEQ_3.in BTSUBSEQ_3.out
BTSUBSEQ_30.in BTSUBSEQ_30.out
BTSUBSEQ_30.in BTSUBSEQ_30.out
BTSUBSEQ_31.in BTSUBSEQ_31.out
BTSUBSEQ_31.in BTSUBSEQ_31.out
BTSUBSEQ_32.in BTSUBSEQ_32.out
BTSUBSEQ_32.in BTSUBSEQ_32.out
BTSUBSEQ_33.in BTSUBSEQ_33.out
BTSUBSEQ_33.in BTSUBSEQ_33.out
BTSUBSEQ_34.in BTSUBSEQ_34.out
BTSUBSEQ_34.in BTSUBSEQ_34.out
BTSUBSEQ_35.in BTSUBSEQ_35.out
BTSUBSEQ_35.in BTSUBSEQ_35.out
BTSUBSEQ_36.in BTSUBSEQ_36.out
BTSUBSEQ_36.in BTSUBSEQ_36.out
BTSUBSEQ_37.in BTSUBSEQ_37.out
BTSUBSEQ_37.in BTSUBSEQ_37.out
BTSUBSEQ_38.in BTSUBSEQ_38.out
BTSUBSEQ_38.in BTSUBSEQ_38.out
BTSUBSEQ_39.in BTSUBSEQ_39.out
BTSUBSEQ_39.in BTSUBSEQ_39.out
BTSUBSEQ_4.in BTSUBSEQ_4.out
BTSUBSEQ_4.in BTSUBSEQ_4.out
BTSUBSEQ_40.in BTSUBSEQ_40.out
BTSUBSEQ_40.in BTSUBSEQ_40.out
BTSUBSEQ_41.in BTSUBSEQ_41.out
BTSUBSEQ_41.in BTSUBSEQ_41.out
BTSUBSEQ_42.in BTSUBSEQ_42.out
BTSUBSEQ_42.in BTSUBSEQ_42.out
BTSUBSEQ_43.in BTSUBSEQ_43.out
BTSUBSEQ_43.in BTSUBSEQ_43.out
BTSUBSEQ_44.in BTSUBSEQ_44.out
BTSUBSEQ_44.in BTSUBSEQ_44.out
BTSUBSEQ_45.in BTSUBSEQ_45.out
BTSUBSEQ_45.in BTSUBSEQ_45.out
BTSUBSEQ_46.in BTSUBSEQ_46.out
BTSUBSEQ_46.in BTSUBSEQ_46.out
BTSUBSEQ_47.in BTSUBSEQ_47.out
BTSUBSEQ_47.in BTSUBSEQ_47.out
BTSUBSEQ_48.in BTSUBSEQ_48.out
BTSUBSEQ_48.in BTSUBSEQ_48.out
BTSUBSEQ_49.in BTSUBSEQ_49.out
BTSUBSEQ_49.in BTSUBSEQ_49.out
BTSUBSEQ_5.in BTSUBSEQ_5.out
BTSUBSEQ_5.in BTSUBSEQ_5.out
BTSUBSEQ_50.in BTSUBSEQ_50.out
BTSUBSEQ_50.in BTSUBSEQ_50.out
BTSUBSEQ_51.in BTSUBSEQ_51.out
BTSUBSEQ_51.in BTSUBSEQ_51.out
BTSUBSEQ_52.in BTSUBSEQ_52.out
BTSUBSEQ_52.in BTSUBSEQ_52.out
BTSUBSEQ_53.in BTSUBSEQ_53.out
BTSUBSEQ_53.in BTSUBSEQ_53.out
BTSUBSEQ_54.in BTSUBSEQ_54.out
BTSUBSEQ_54.in BTSUBSEQ_54.out
BTSUBSEQ_55.in BTSUBSEQ_55.out
BTSUBSEQ_55.in BTSUBSEQ_55.out
BTSUBSEQ_56.in BTSUBSEQ_56.out
BTSUBSEQ_56.in BTSUBSEQ_56.out
BTSUBSEQ_57.in BTSUBSEQ_57.out
BTSUBSEQ_57.in BTSUBSEQ_57.out
BTSUBSEQ_58.in BTSUBSEQ_58.out
BTSUBSEQ_58.in BTSUBSEQ_58.out
BTSUBSEQ_59.in BTSUBSEQ_59.out
BTSUBSEQ_59.in BTSUBSEQ_59.out
BTSUBSEQ_6.in BTSUBSEQ_6.out
BTSUBSEQ_6.in BTSUBSEQ_6.out
BTSUBSEQ_60.in BTSUBSEQ_60.out
BTSUBSEQ_60.in BTSUBSEQ_60.out
BTSUBSEQ_61.in BTSUBSEQ_61.out
BTSUBSEQ_61.in BTSUBSEQ_61.out
BTSUBSEQ_62.in BTSUBSEQ_62.out
BTSUBSEQ_62.in BTSUBSEQ_62.out
BTSUBSEQ_63.in BTSUBSEQ_63.out
BTSUBSEQ_63.in BTSUBSEQ_63.out
BTSUBSEQ_64.in BTSUBSEQ_64.out
BTSUBSEQ_64.in BTSUBSEQ_64.out
BTSUBSEQ_65.in BTSUBSEQ_65.out
BTSUBSEQ_65.in BTSUBSEQ_65.out
BTSUBSEQ_66.in BTSUBSEQ_66.out
BTSUBSEQ_66.in BTSUBSEQ_66.out
BTSUBSEQ_67.in BTSUBSEQ_67.out
BTSUBSEQ_67.in BTSUBSEQ_67.out
BTSUBSEQ_68.in BTSUBSEQ_68.out
BTSUBSEQ_68.in BTSUBSEQ_68.out
BTSUBSEQ_69.in BTSUBSEQ_69.out
BTSUBSEQ_69.in BTSUBSEQ_69.out
BTSUBSEQ_7.in BTSUBSEQ_7.out
BTSUBSEQ_7.in BTSUBSEQ_7.out
BTSUBSEQ_70.in BTSUBSEQ_70.out
BTSUBSEQ_70.in BTSUBSEQ_70.out
BTSUBSEQ_71.in BTSUBSEQ_71.out
BTSUBSEQ_71.in BTSUBSEQ_71.out
BTSUBSEQ_72.in BTSUBSEQ_72.out
BTSUBSEQ_72.in BTSUBSEQ_72.out
BTSUBSEQ_73.in BTSUBSEQ_73.out
BTSUBSEQ_73.in BTSUBSEQ_73.out
BTSUBSEQ_74.in BTSUBSEQ_74.out
BTSUBSEQ_74.in BTSUBSEQ_74.out
BTSUBSEQ_75.in BTSUBSEQ_75.out
BTSUBSEQ_75.in BTSUBSEQ_75.out
BTSUBSEQ_76.in BTSUBSEQ_76.out
BTSUBSEQ_76.in BTSUBSEQ_76.out
BTSUBSEQ_77.in BTSUBSEQ_77.out
BTSUBSEQ_77.in BTSUBSEQ_77.out
BTSUBSEQ_78.in BTSUBSEQ_78.out
BTSUBSEQ_78.in BTSUBSEQ_78.out
BTSUBSEQ_79.in BTSUBSEQ_79.out
BTSUBSEQ_79.in BTSUBSEQ_79.out
BTSUBSEQ_8.in BTSUBSEQ_8.out
BTSUBSEQ_8.in BTSUBSEQ_8.out
BTSUBSEQ_80.in BTSUBSEQ_80.out
BTSUBSEQ_80.in BTSUBSEQ_80.out
BTSUBSEQ_81.in BTSUBSEQ_81.out
BTSUBSEQ_81.in BTSUBSEQ_81.out
BTSUBSEQ_82.in BTSUBSEQ_82.out
BTSUBSEQ_82.in BTSUBSEQ_82.out
BTSUBSEQ_83.in BTSUBSEQ_83.out
BTSUBSEQ_83.in BTSUBSEQ_83.out
BTSUBSEQ_84.in BTSUBSEQ_84.out
BTSUBSEQ_84.in BTSUBSEQ_84.out
BTSUBSEQ_85.in BTSUBSEQ_85.out
BTSUBSEQ_85.in BTSUBSEQ_85.out
BTSUBSEQ_86.in BTSUBSEQ_86.out
BTSUBSEQ_86.in BTSUBSEQ_86.out
BTSUBSEQ_87.in BTSUBSEQ_87.out
BTSUBSEQ_87.in BTSUBSEQ_87.out
BTSUBSEQ_88.in BTSUBSEQ_88.out
BTSUBSEQ_88.in BTSUBSEQ_88.out
BTSUBSEQ_89.in BTSUBSEQ_89.out
BTSUBSEQ_89.in BTSUBSEQ_89.out
BTSUBSEQ_9.in BTSUBSEQ_9.out
BTSUBSEQ_9.in BTSUBSEQ_9.out
BTSUBSEQ_90.in BTSUBSEQ_90.out
BTSUBSEQ_90.in BTSUBSEQ_90.out
BTSUBSEQ_91.in BTSUBSEQ_91.out
BTSUBSEQ_91.in BTSUBSEQ_91.out
BTSUBSEQ_92.in BTSUBSEQ_92.out
BTSUBSEQ_92.in BTSUBSEQ_92.out
BTSUBSEQ_93.in BTSUBSEQ_93.out
BTSUBSEQ_93.in BTSUBSEQ_93.out
BTSUBSEQ_94.in BTSUBSEQ_94.out
BTSUBSEQ_94.in BTSUBSEQ_94.out
BTSUBSEQ_95.in BTSUBSEQ_95.out
BTSUBSEQ_95.in BTSUBSEQ_95.out
BTSUBSEQ_96.in BTSUBSEQ_96.out
BTSUBSEQ_96.in BTSUBSEQ_96.out
BTSUBSEQ_97.in BTSUBSEQ_97.out
BTSUBSEQ_97.in BTSUBSEQ_97.out
BTSUBSEQ_98.in BTSUBSEQ_98.out
BTSUBSEQ_98.in BTSUBSEQ_98.out
BTSUBSEQ_99.in BTSUBSEQ_99.out
BTSUBSEQ_99.in BTSUBSEQ_99.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
BTSUBSEQ1.in 8 B
BTSUBSEQ1.out 4 B
BTSUBSEQ2.in 28 B
BTSUBSEQ2.out 4 B
BTSUBSEQ3.in 20 B
BTSUBSEQ3.out 4 B
BTSUBSEQ4.in 15 B
BTSUBSEQ4.out 4 B
BTSUBSEQ5.in 69 B
BTSUBSEQ5.out 4 B
BTSUBSEQ6.in 5 K
BTSUBSEQ6.out 4 B
BTSUBSEQ7.in 96 K
BTSUBSEQ7.out 15 B
BTSUBSEQ_1.in 8 B
BTSUBSEQ_1.out 4 B
BTSUBSEQ_10.in 66 B
BTSUBSEQ_10.out 4 B
BTSUBSEQ_100.in 96 K
BTSUBSEQ_100.out 15 B
BTSUBSEQ_101.in 95 K
BTSUBSEQ_101.out 15 B
BTSUBSEQ_102.in 95 K
BTSUBSEQ_102.out 13 B
BTSUBSEQ_103.in 74 K
BTSUBSEQ_103.out 14 B
BTSUBSEQ_104.in 39 K
BTSUBSEQ_104.out 4 B
BTSUBSEQ_105.in 78 K
BTSUBSEQ_105.out 13 B
BTSUBSEQ_106.in 96 K
BTSUBSEQ_106.out 13 B
BTSUBSEQ_107.in 86 K
BTSUBSEQ_107.out 12 B
BTSUBSEQ_108.in 90 K
BTSUBSEQ_108.out 13 B
BTSUBSEQ_109.in 96 K
BTSUBSEQ_109.out 15 B
BTSUBSEQ_11.in 66 B
BTSUBSEQ_11.out 4 B
BTSUBSEQ_110.in 95 K
BTSUBSEQ_110.out 15 B
BTSUBSEQ_111.in 95 K
BTSUBSEQ_111.out 14 B
BTSUBSEQ_112.in 59 K
BTSUBSEQ_112.out 14 B
BTSUBSEQ_12.in 166 B
BTSUBSEQ_12.out 4 B
BTSUBSEQ_13.in 148 B
BTSUBSEQ_13.out 4 B
BTSUBSEQ_14.in 135 B
BTSUBSEQ_14.out 4 B
BTSUBSEQ_15.in 105 B
BTSUBSEQ_15.out 5 B
BTSUBSEQ_16.in 70 B
BTSUBSEQ_16.out 4 B
BTSUBSEQ_17.in 66 B
BTSUBSEQ_17.out 4 B
BTSUBSEQ_18.in 66 B
BTSUBSEQ_18.out 5 B
BTSUBSEQ_19.in 68 B
BTSUBSEQ_19.out 5 B
BTSUBSEQ_2.in 28 B
BTSUBSEQ_2.out 4 B
BTSUBSEQ_20.in 70 B
BTSUBSEQ_20.out 4 B
BTSUBSEQ_21.in 66 B
BTSUBSEQ_21.out 4 B
BTSUBSEQ_22.in 66 B
BTSUBSEQ_22.out 4 B
BTSUBSEQ_23.in 68 B
BTSUBSEQ_23.out 5 B
BTSUBSEQ_24.in 5 K
BTSUBSEQ_24.out 4 B
BTSUBSEQ_25.in 5 K
BTSUBSEQ_25.out 4 B
BTSUBSEQ_26.in 2 K
BTSUBSEQ_26.out 7 B
BTSUBSEQ_27.in 2 K
BTSUBSEQ_27.out 5 B
BTSUBSEQ_28.in 5 K
BTSUBSEQ_28.out 5 B
BTSUBSEQ_29.in 5 K
BTSUBSEQ_29.out 5 B
BTSUBSEQ_3.in 20 B
BTSUBSEQ_3.out 4 B
BTSUBSEQ_30.in 5 K
BTSUBSEQ_30.out 5 B
BTSUBSEQ_31.in 2 K
BTSUBSEQ_31.out 7 B
BTSUBSEQ_32.in 2 K
BTSUBSEQ_32.out 6 B
BTSUBSEQ_33.in 2 K
BTSUBSEQ_33.out 6 B
BTSUBSEQ_34.in 2 K
BTSUBSEQ_34.out 6 B
BTSUBSEQ_35.in 2 K
BTSUBSEQ_35.out 6 B
BTSUBSEQ_36.in 2 K
BTSUBSEQ_36.out 5 B
BTSUBSEQ_37.in 2 K
BTSUBSEQ_37.out 6 B
BTSUBSEQ_38.in 2 K
BTSUBSEQ_38.out 7 B
BTSUBSEQ_39.in 2 K
BTSUBSEQ_39.out 7 B
BTSUBSEQ_4.in 15 B
BTSUBSEQ_4.out 4 B
BTSUBSEQ_40.in 2 K
BTSUBSEQ_40.out 6 B
BTSUBSEQ_41.in 2 K
BTSUBSEQ_41.out 6 B
BTSUBSEQ_42.in 5 K
BTSUBSEQ_42.out 6 B
BTSUBSEQ_43.in 5 K
BTSUBSEQ_43.out 5 B
BTSUBSEQ_44.in 3 K
BTSUBSEQ_44.out 14 B
BTSUBSEQ_45.in 4 K
BTSUBSEQ_45.out 7 B
BTSUBSEQ_46.in 5 K
BTSUBSEQ_46.out 5 B
BTSUBSEQ_47.in 5 K
BTSUBSEQ_47.out 6 B
BTSUBSEQ_48.in 4 K
BTSUBSEQ_48.out 6 B
BTSUBSEQ_49.in 2 K
BTSUBSEQ_49.out 14 B
BTSUBSEQ_5.in 69 B
BTSUBSEQ_5.out 4 B
BTSUBSEQ_50.in 2 K
BTSUBSEQ_50.out 14 B
BTSUBSEQ_51.in 2 K
BTSUBSEQ_51.out 14 B
BTSUBSEQ_52.in 2 K
BTSUBSEQ_52.out 14 B
BTSUBSEQ_53.in 3 K
BTSUBSEQ_53.out 12 B
BTSUBSEQ_54.in 3 K
BTSUBSEQ_54.out 12 B
BTSUBSEQ_55.in 3 K
BTSUBSEQ_55.out 10 B
BTSUBSEQ_56.in 3 K
BTSUBSEQ_56.out 14 B
BTSUBSEQ_57.in 3 K
BTSUBSEQ_57.out 13 B
BTSUBSEQ_58.in 4 K
BTSUBSEQ_58.out 10 B
BTSUBSEQ_59.in 2 K
BTSUBSEQ_59.out 14 B
BTSUBSEQ_6.in 180 B
BTSUBSEQ_6.out 4 B
BTSUBSEQ_60.in 3 K
BTSUBSEQ_60.out 14 B
BTSUBSEQ_61.in 3 K
BTSUBSEQ_61.out 13 B
BTSUBSEQ_62.in 4 K
BTSUBSEQ_62.out 14 B
BTSUBSEQ_63.in 2 K
BTSUBSEQ_63.out 13 B
BTSUBSEQ_64.in 3 K
BTSUBSEQ_64.out 14 B
BTSUBSEQ_65.in 3 K
BTSUBSEQ_65.out 12 B
BTSUBSEQ_66.in 4 K
BTSUBSEQ_66.out 14 B
BTSUBSEQ_67.in 58 K
BTSUBSEQ_67.out 8 B
BTSUBSEQ_68.in 58 K
BTSUBSEQ_68.out 6 B
BTSUBSEQ_69.in 71 K
BTSUBSEQ_69.out 14 B
BTSUBSEQ_7.in 159 B
BTSUBSEQ_7.out 4 B
BTSUBSEQ_70.in 93 K
BTSUBSEQ_70.out 11 B
BTSUBSEQ_71.in 103 K
BTSUBSEQ_71.out 14 B
BTSUBSEQ_72.in 103 K
BTSUBSEQ_72.out 13 B
BTSUBSEQ_73.in 103 K
BTSUBSEQ_73.out 13 B
BTSUBSEQ_74.in 103 K
BTSUBSEQ_74.out 13 B
BTSUBSEQ_75.in 103 K
BTSUBSEQ_75.out 12 B
BTSUBSEQ_76.in 103 K
BTSUBSEQ_76.out 13 B
BTSUBSEQ_77.in 103 K
BTSUBSEQ_77.out 14 B
BTSUBSEQ_78.in 103 K
BTSUBSEQ_78.out 14 B
BTSUBSEQ_79.in 103 K
BTSUBSEQ_79.out 13 B
BTSUBSEQ_8.in 68 B
BTSUBSEQ_8.out 5 B
BTSUBSEQ_80.in 41 K
BTSUBSEQ_80.out 15 B
BTSUBSEQ_81.in 41 K
BTSUBSEQ_81.out 15 B
BTSUBSEQ_82.in 41 K
BTSUBSEQ_82.out 15 B
BTSUBSEQ_83.in 41 K
BTSUBSEQ_83.out 15 B
BTSUBSEQ_84.in 74 K
BTSUBSEQ_84.out 14 B
BTSUBSEQ_85.in 74 K
BTSUBSEQ_85.out 14 B
BTSUBSEQ_86.in 74 K
BTSUBSEQ_86.out 14 B
BTSUBSEQ_87.in 41 K
BTSUBSEQ_87.out 14 B
BTSUBSEQ_88.in 76 K
BTSUBSEQ_88.out 13 B
BTSUBSEQ_89.in 93 K
BTSUBSEQ_89.out 14 B
BTSUBSEQ_9.in 66 B
BTSUBSEQ_9.out 4 B
BTSUBSEQ_90.in 93 K
BTSUBSEQ_90.out 14 B
BTSUBSEQ_91.in 96 K
BTSUBSEQ_91.out 15 B
BTSUBSEQ_92.in 95 K
BTSUBSEQ_92.out 14 B
BTSUBSEQ_93.in 95 K
BTSUBSEQ_93.out 15 B
BTSUBSEQ_94.in 74 K
BTSUBSEQ_94.out 14 B
BTSUBSEQ_95.in 41 K
BTSUBSEQ_95.out 14 B
BTSUBSEQ_96.in 76 K
BTSUBSEQ_96.out 14 B
BTSUBSEQ_97.in 93 K
BTSUBSEQ_97.out 13 B
BTSUBSEQ_98.in 93 K
BTSUBSEQ_98.out 14 B
BTSUBSEQ_99.in 89 K
BTSUBSEQ_99.out 14 B
check_BTSUBSEQ.cpp 701 B
data.yml 3 K