#844. SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử: 𝑎_1, 𝑎_2, … 𝑎_𝑛 . Một đoạn con liên tiếp của dãy A có điểm đầu 𝐿 , điểm cuối 𝑅 với (𝐿 ≤ 𝑅) là tập hợp tất cả các phần tử 𝑎_𝑖 với (𝐿 ≤ 𝑖 ≤ 𝑅) . Đếm số đoạn con có tổng tất cả các phần tử bằng 0 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số tự nhiên N ;
  • Dòng thứ hai là 𝑁 số nguyên 𝑎_1, 𝑎_2, … 𝑎_𝑁\ ( |𝑎_𝑖| ≤ 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi số lượng đoạn con tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
2 1 -1 -2 0
Dữ liệu ra:
4
Giải thích:
  • 4 đoạn có tổng bằng 0 là: [2,3], [1,4], [1,5], [5,5] .