#1024. COMNET - Truyền tin

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 4

Dữ liệu vào:
4 5
1 2
3 4
4 1
2 3
3 2
Dữ liệu ra:
4