#5003. MUL

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b . Tính và in ra tích a×b .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất có chứa hai số a,b\ (|a|,|b|≤10^9) được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên kết quả a×b .

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 3

Kết quả:

6