Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5002 HELLO 7 9 77.78%
5003 MUL 6 7 85.71%
5004 TICHUOC 22 33 66.67%
5005 XINCHAO 8 16 50.00%
5006 PLUS 9 11 81.82%
5007 TONGUOC 8 11 72.73%