Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5002 HELLO 7 9 77.78%
5003 MUL 8 8 100.00%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
5006 PLUS 11 23 47.83%
5007 TONGUOC 11 14 78.57%