#5002. HELLO

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình in ra màn hình hai dòng văn bản như sau (phân biệt chữ hoa, chữ thường, đầy đủ các dấu câu):

K28 Chuyen Tin, Xin chao cac ban!

Dữ liệu:

  • Không có dữ liệu vào.

Kết quả:

  • Hai dòng văn bản như mô tả đề bài.

Ví dụ:

Dữ liệu:


Kết quả:

K28 Chuyen Tin,
Xin chao cac ban!