#5004. TICHUOC

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n . Tính và in ra tích các ước nguyên dương của n .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất có chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤100) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6

Kết quả:

36

Giải thích:

1×2×3×6=36