Tên đăng nhập

datcterbodoiqua

Họ và tên

KIN

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-13 1:06:04

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500