Tên đăng nhập

CTP_Pham_Cao_Son

Họ và tên

Phạm Cao Sơn

Email

soncao164@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-01 14:58:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500