Tên đăng nhập

longlogos

Họ và tên

Long Ki

Email

imlonglogos@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-08-24 15:17:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500