#302. TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho ba cặp số nguyên lần lượt là tọa độ của ba điểm trong mặt phẳng tọa độ. Kiểm tra xem ba điểm đó có là ba đỉnh của một tam giác không? Nếu không thì ghi ra NO, nếu là ba đỉnh của một tam giác thì tính chu vi, diện tích của tam giác đó (ghi dạng số thập phân với quy cách làm tròn đến hàng phần nghìn).

Dữ liệu vào:

  • Gồm ba dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên là tọa độ của một điểm, mỗi số cách nhau bới ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Đáp số của bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
0 0
3 3
5 0
Dữ liệu ra:
12.848 7.500
Dữ liệu vào:
1 1
2 2
3 3
Dữ liệu ra:
NO

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test, các thành phần tọa độ của điểm có trị tuyệt đối không vượt quá 10^8