#671. TABWALK

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Chùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 15

Cho một bảng ô vuông có kích thước vô hạn. Các dòng được đánh số từ 1 theo thứ tự từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 theo thứ tự từ trái qua phải. Ô vuông nằm trên giao của dòng thứ i và cột thứ j được gọi là ô (i, j) , và tại ô vuông đó có ghi số nguyên i ×j .

Một con robot xuất phát tại ô (1, 1) . Trong mỗi bước, con robot có thể đi đến một trong bốn ô kề cạnh với ô robot đang đứng. Robot không được phép đi ra ngoài bảng ô vuông.

Hãy cho biết số bước ít nhất để robot đi đến một ô vuông bất kì được ghi số nguyên N .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một số nguyên N\ (1 ≤ N ≤ 10^{12}) .

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là số bước ít nhất cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
12
Dữ liệu ra:
5
Dữ liệu vào:
11
Dữ liệu ra:
10

Giới hạn:

  • Subtask \#1\ (50\%\text{ số test}): N ≤ 10^6 ;
  • Subtask \#2\ (50\%\text{ số test}): Không có ràng buộc gì thêm