#676. DSUM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 16

Cho một số nguyên dương có ba chữ số, hãy cho biết tổng các chữ số của số nguyên đã cho.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một số nguyên dương có đúng ba chữ số.

Dữ liệu ra:

  • In ra tổng chữ số của số đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
392
Dữ liệu ra:
14
Dữ liệu vào:
999
Dữ liệu ra:
27