#319. MK16SUM – Tính tổng version 7

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 200 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Với số thực x và số nguyên dương n , tính tổng:

{S_n} = x + \frac{{{x^2}}}{{2!}} + \frac{{{x^3}}}{{3!}} + ... + \frac{{{x^n}}}{{n!}}

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số thực x và một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số S_n làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0.100 1
2.000 2
1.000 3
Dữ liệu ra:
0.10000
4.00000
1.66667

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^3, |x| ≤ 5, 1 ≤ n ≤ 10^2 .