#1025. MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Ngày 1

Cho dãy N số nguyên (mỗi phần tử của dãy có thể là số âm, dương hay bằng 0 ). Cần chọn trong số các phần tử của dãy 2 phần tử khác nhau sao cho tích của chúng là nhỏ nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên N\ 2 ≤ N ≤ 10^6 lòa số lượng phần tử của dãy số:
  • N dòng tiếp theo chứa các phần tử của dãy số là các số có trị tuyệt đối không vượt quá 40000 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là tích nhỏ nhất có thể của hai phần tử khác nhau được chọn từ dãy đã cho.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1
-3
2
Dữ liệu ra:
-6